Hoạt động làm việc

S-group: Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ sinh viên

S-Group / Think Different - Make Different

Hoạt động làm việc

25/02/2017 - 12:51 AM

Hoạt động làm việc tại văn phòng S-Group có lẽ là hoạt động quen thuộc nhất, diễn ra liên tục, thường xuyên

Lên văn phòng làm việc cũng là hoạt động mô phỏng cách làm việc của các công ty bên ngoài. Ngoài rèn luyện giúp cho các bạn có thói quen làm việc liên tục, đồng thời lên văn phòng, các bạn còn thể dễ dàng trao đổi kiến thức với các thành viên cùng chuyên môn, tham gia các hoạt động họp một cách thuận lợi hơn.

Một buổi làm việc tại văn phòng S-Group:

Vì S-Group là nơi mô phỏng hoạt động như một công ty, là nơi tạo môi trường cho các bạn rèn luyện, nên lên văn phòng để làm việc là một cách tốt để các bạn tập trung ngồi tự học, hay trao đổi kiến thức với các thành viên khác, mà không phải nhiều nơi có thể đem đến cho bạn.

Hoạt động làm việc tại văn phòng S-Group có lẽ là hoạt động quen thuộc nhất, diễn ra liên tục, thường xuyên, mỗi ngày mỗi giờ.

Lên văn phòng làm việc cũng là hoạt động mô phỏng cách làm việc của các công ty bên ngoài. Ngoài rèn luyện giúp cho các bạn có thói quen làm việc liên tục, đồng thời lên văn phòng, các bạn còn thể dễ dàng trao đổi kiến thức với các thành viên cùng chuyên môn, tham gia các hoạt động họp một cách thuận lợi hơn.

Một buổi làm việc tại văn phòng S-Group:

Vì S-Group là nơi mô phỏng hoạt động như một công ty, là nơi tạo môi trường cho các bạn rèn luyện, nên lên văn phòng để làm việc là một cách tốt để các bạn tập trung ngồi tự học, hay trao đổi kiến thức với các thành viên khác, mà không phải nhiều nơi có thể đem đến cho bạn.