Hoạt động họp

S-group: Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ sinh viên

S-Group / Think Different - Make Different

Hoạt động họp

17/02/2017 - 08:43 PM

Trong công việc, điều quan trọng nhất chính sự luân chuyển thông tin công việc - làm sao để tất cả có thể biết được mình phải làm gì

Tại S-Group, việc họp phải luôn luôn được diễn ra, đảm bảo tất cả thành viên đều nắm được tiến độ hiện tại của dự án hay công việc được giao. Tiến độ không được dừng lại hay trì hoãn, mọi người đều phải nắm được thông tin, đều hiểu được mình có vai trò gì trong dự án đang diễn ra và đưa ra các sáng kiến, giải pháp nếu có thể trong suốt quá trình thực hiện.

Mỗi tháng đều có rất nhiều cuộc họp diễn ra tại văn phòng S-Group: Họp tháng, họp bộ phận, họp từng chuyên môn, họp dự án,… hoặc họp trao đổi công việc nhanh giữa các thành viên thuộc các chuyên môn khác nhau.

 

Họp tháng toàn Group (Tháng 02/2017)